Investorská činnost

Naše společnost vám nabízí ucelenou pomoc pro vaše projekty od zajištění studií, kompletní projektové dokumentace a zpracování žádosti o podporu z fondů EU, národních a krajských dotačních titulů, posouzeni vlivu na životní prostředí až po provedení výběrového řízení, realizaci projektu, jeho technický dozor (i dle pravidel FIDIC) a závěrečné vyhodnocení.

Při přípravě projektu provádíme následující činnosti:

 • zmapování a odsouhlasení rozsahu projektu s ohledem na zájmy investora
 • kontrola a zhodnoceni stavu projektové dokumentace ve vztahu k dotačním titulům
 • posouzení a parametrizace projektu
 • návrh dalšího postupu přípravy projektu
 • průběžné konzultace s investorem v rámci přípravy projektu;
 • konzultace projektu se SFŽP, MŽP a příp. dalšími relevantními orgány;
 • účast na jednáních s investorem a dalšími poskytovateli služeb v projektu;
 • zpracování pravidelných čtvrtletních zpráv o průběhu přípravy projektu;
 • návrh modelu financování projektu;

Připravíme a organizačně zajistíme podání žádosti o podporu na Státní fond životního prostředí České republiky pro projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí, eventuelně obdobný implementovaný program prostřednictvím MŽP, MZe, Krajského úřadu či jiného subjektu, který bude poskytovat dotační tituly. Příprava a organizační zajištění obsahuje:

 • zpracování návrhu žádosti o poskytnutí podpory z evropských fondů a ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt v rámci Operačního programu Životní prostředí, včetně příloh v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování žádosti o poskytnutí podpory z evropských fondů a ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí, resp. jemu odpovídajícímu
 • poradenskou a organizační podporu při získávání vyjádření místně příslušného krajského úřadu - odboru životního prostředí a regionálního rozvoje k Žádosti a vyjádření místně příslušného krajského úřadu k vlivu na NATURA 2000;
 • poradenskou a organizační podporu při získávání vyjádření místně příslušné České inspekce životního prostředí;
 • vypracování finální verze Žádosti v elektronické a tištěné podobě včetně příloh v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování žádosti o poskytnutí podpory z evropských fondů a ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí, resp. jemu odpovídajícímu;
 • poradenskou a organizační podporu při vyřizování případných dotazů ze strany Státního fondu životního prostředí České republiky, a schvalovacího výboru;
 • poradenskou podporu při podpisu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na projekt.