Projekce

V oblasti projektování a služeb souvisejících zajišťujeme:

 • geodetickou činnost
 • investorsko-inženýrskou činnost v průběhu přípravy a realizace projektové dokumentace
 • zajištění územně právních podkladů, povolení stavby
 • přípravnou a prováděcí dokumentaci
 • vypracování soutěžních podmínek pro rozhodování o výběru dodavatele a organizaci výběrových řízení
 • autorský dozor
 • stavební dozor a kvalitativní dohled nad realizovanou stavbou
 • uvádění staveb do provozu a zkušební provoz
 • posouzení a návrh použití vodárenských materiálů dle projektové dokumentace včetně vyhledání dodavatelů a zpracování nabídek

V oblasti projektování zajišťujeme:

 • projekty vodovodů
 • projekty gravitačních kanalizací
 • projekty podtlakových kanalizací
 • projekty tlakových kanalizací
 • projekty pneumatických doprav splašků
 • projekty čerpacích stanic
 • projekty čistíren odpadních vod, úpraven vod
 • návrh bezvýkopových sanací potrubí a sledování účinnosti sanací v čase
 • projekty úprav vodních toků a objektů na vodních tocích