Zpracování generelů

V prostoru Evropské unie je třeba splňovat požadavky, jenž toto uskupení požaduje po svých členských státech. Vzhledem k rozsahu projektů pro využití evropských fondů a jejich vlivu na stávající kanalizační infrastrukturu je zástupci EU požadováno zpracování generelu odvodnění jako základního podkladu pro tyto projekty.

Naše společnost řeší generely odvodnění pomocí metodiky simulačního modelování a užitím monitoringu stokové sítě v podobě měření průtoků, srážek a kvality vody tak, aby po kalibraci a verifikaci se hydraulické chování simulačního modelu v co nejvyšší míře blížilo realitě.

Nejdůležitějšími výstupy generelů jsou návrhy potřeby zkapacitnění kanalizačních sběračů a posouzení odlehčovacích komor ve vztahu k recipientu, a to zvláště po připojení okrajových městských částí či nových průmyslových zón.

Zajištění finančních prostředků prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a zpracování generelu městského odvodnění představuje moderní inženýrský přístup. Naše společnost nabízí kromě komplexního technického řešení i zajištění financování pro úspěšnou realizaci projektu.

Produktové listy:

001_generel mestskeho odvodneni_thumb.jpg

Generely městského odvodnění

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí, vodních zdrojů  a veřejného zdraví

003_Dotační poradenství.jpg

Dotační poradenství

Integrovaný přístup ke snížení nákladů spojených s výstavbou, provozem a údržbou vodohospodářské infrastruktury. 

Generely distribučních systémů pitné vody.jpg

Generely distribučních systémů pitné vody

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí, vodních zdrojů  a veřejného zdraví.

 

 004_GIS ve vodním hospodářství.jpg

GIS ve vodním hospodářství

Integrovaný přístup k zefektivnění klíčových činností, snížení nákladů, zrychlení a zkvalitnění servisu zákazníkům

 005_GIS pasport veřejného osvětlení.jpg

GIS pasport veřejného osvětlení

Koncepční řešení veřejného osvětlení ve Vaší obci - integrovaný přístup k zefektivnění klíčových činností, snížení nákladů a zkvalitnění servisu zákazníkům

 006_GIS v tepelném hospodářství.jpg

GIS v tepelném hospodářství

Integrovaný přístup k zefektivnění klíčových činností, snížení nákladů, zrychlení a zkvalitnění servisu zákazníkům

 007_GIS pasport veřejné zeleně.jpg

GIS pasport veřejné zeleně

Koncepční řešení péče o zeleň ve Vaší obci-integrovaný přístup ke správě, plánování a péči o sídelní zeleň za účelem dosažení maximální kvality při optimálním využití zdrojů.  

 008_Digitální povodňový plán.jpg

Digitální povodňový plán

Integrovaný přístup k ochraně před ničivými důsledky záplav

 009_Public Private Partnership.jpg

Public Private Partnerships (PPP)

Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

010_Fond kvalifikovaných investorů.jpg

Fond Kvalifikovaných Investorů (FKI)

Nástroj k dosažení úspory v daňové zátěži, zvýšení efektivity a zlepšení vodohospodářské infrastruktury

 011_Dálkové odečty.jpg

Dálkové odečty

Spotřeby vody, tepla a chladu, elektrického proudu a plynu

 012_Elektronická spisová služba.jpg

Elektronická spisová služba

a její zřízení v malých úřadech. Spisová služba je soubor činností a technických a věcných prostředků vedoucích ke správě dokumentů.
 

 013_Generel sportovních zařízení.jpg

Generel sportovních zařízení

Pro výkonnostní sport, pohybovou rekreaci a školní tělovýchovu