O společnosti

Naše společnost navazuje na kořeny svých začátků z devadesátých let a nyní zejména na zkušenosti projektantů, inženýrů a techniků, kteří v roce 2007 rozšířili náš tým, který i nadále stále roste a zůstává otevřen zájemcům o zajímavou a pestrou práci ve vodohospodářském oboru.

Základem náplně naší činnosti je projekce, inženýrská činnost, dodávka technologií vodohospodářských staveb a bezvýkopové technologie.

Máme zkušenosti z přípravy i realizace projektů financovaných z prostředků národních i evropských dotačních titulů, z prostředků soukromých investorů i obecních rozpočtů.

Jsme schopni Váš projekt připravit projekčně, navrhnout a zpracovat koncepci optimálního technického řešení, konzultovat či zajistit investorsko - inženýrskou činnost, zajistit technickou a organizační podporu Vaší žádosti o dotace, zabezpečit kolaudaci akce, její závěrečné vyhodnocení a ukončení z pohledu stavebního a vodoprávního i z pohledu dotačního zdroje.

  

 


Společnost AQUECON a.s. zavedla ve své činnosti systémy intergrovaného řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


GDPR

Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) s účinností od 25.5.2018 dopadá v některých aspektech i na naši společnost.

 Vždy jsme dbali na respektování zákonných norem, včetně příslušných norem Evropské unie. V rámci implementace GDPR jsme proto nechali naši společnost podrobit externímu právnímu a IT auditu ze strany renomovaných odborníků. Jejich doporučení jsme pak promítli do naší vnitřní struktury, stejně jako jsme zajistili i nezbytné proškolení našich zaměstnanců.    

 S cílem zvýšit transparentnost zpracování osobních údajů pak budou v rámci naší společnosti jednotně aplikovány Závazná interní pravidla pro zpracování osobních údajů, jejíchž znění je dostupné zde.